Kallelse Till Årsstämma i Petbuddy Group AB (Publ) / Notice to Annual General Meeting in Petbuddy Group AB (Publ)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the annual general meeting in Petbuddy Group AB (publ) and in case of any discrepancies between the Swedish text and this English translation, the Swedish text shall prevail.

 

Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Petbuddy Group AB (publ)

 

NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN PETBUDDY GROUP AB (PUBL)

 

Aktieägarna i Petbuddy Group AB (publ), org.nr. 559153-5025 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2023 kl. 13.00 på Holländargatan 22, 113 59 Stockholm.

 

The shareholders in Petbuddy Group AB (publ), reg. no. 559153-5025 (the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting on 8 June 2023 at 13.00, at Holländargatan 22, 113 59 Stockholm.

 

Rätt att delta i stämman m.m. / Right to attend the meeting etc.

Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken. För Bolagets planering ombeds aktieägare som planerar att närvara på stämman att informera Anders Nordström, [email protected] senast den 3 juni 2023.

 

Shareholders who wish to attend the general meeting must be registered in the share register at the day of the meeting. For the Company’s planning, shareholders who intend to participate at the meeting are asked to inform Anders Nordström, [email protected] no later than 3 June 2023.

 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär bifogas denna kallelse.

 

Shareholders who are represented by proxy must issue a written, signed by the shareholder, and dated proxy for the representative. If a validity period is specified, the validity period of the proxy may not exceed five years. If no validity period is specified, the proxy is valid for not more than one year. If the proxy is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration or corresponding for that legal entity should be appended. The original proxy and any certificate of registration should be sent in due time before the general meeting per mail to the Company at the above-stated address. A proxy form is appended to this notice.

 

Personuppgifter som erhålls genom anmälan eller ombud kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman.

 

Personal data obtained through the notification or counsel will only be used for necessary registration and preparation of the voting list for the general meeting.

 

Förslag till dagordning / Proposal for agenda

Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to attest the minutes

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the general meeting has been duly convened

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen / Presentation of the annual accounts and the audit report

Verkställande direktörens presentation och frågor från aktieägarna / The managing director’s presentation and questions from the shareholders

Beslut om / Resolution on

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen / adoption of income statement and balance sheet

dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / allocations regarding the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, den verkställande direktören och vice verkställande direktören / discharge of liability for the board of directors, the managing director, and the deputy managing director

Val av styrelse och revisor / Election of board of directors and auditor

Beslut om arvoden till styrelsen och revisor / Resolution on board of director fees and auditor fees

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner / Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on new issue of shares

Särskilt bemyndigande för styrelsen / Particular authorisation for the board of directors

Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förslag till beslut / Proposal for resolution

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen ovan.

 

The below suggestions for resolution follow the numbering set out of the board of directors’ suggested agenda above.

 

Punkt 8 a) - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen / Item 8 a) – Resolution on adoption of income statement and balance sheet

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

 

The board of directors proposes that the general meeting adopts the income statement and balance sheet.

 

Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Item 8 b) – Resolution on allocations regarding the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman disponerar Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

 

The board of directors proposes that the general meeting allocates the company’s results in accordance with the board’s proposal in the annual accounts. The board of directors further proposes that no dividend is paid for the financial year 2022.

 

 

 

Punkt 8 c) – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören / Item 8 c) – Resolution on discharge of liability for the board of directors, the managing director and the deputy managing director

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beviljar styrelseledamöterna, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören ansvarsfrihet.

 

The board of directors proposes that the general meeting discharges the board of directors, the managing director and the deputy managing directors of liability.

 

Punkt 10 – Beslut om arvode till styrelsen och revisor / Item 10 – Resolution on board of director fees and auditor fees

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelsen.

 

The board of directors proposes that the general meeting resolves that no remuneration is paid to the board of directors.

 

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

 

The board of directors further proposes that the general meeting resolves that auditor fees are paid according to approved invoice.

 

Punkt 11 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner / Item 11 – Authorisation for the board of directors to resolve on new share issues

 

Styrelsen föreslår att stämma ska besluta om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev, upp till ett totalt antal motsvarande maximalt 37,963,004 aktier på konverterad basis. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

 

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors to, on one or several occasions, until the next annual general meeting, with or without pre-emptive rights for the shareholders, decide on new issues of shares, subscription warrants, and/or convertible bonds, up to a total number equivalent to a maximum of 37,963,004 shares after conversion. The decision to issue shares may be made for cash payment and/or with a provision for contribution in kind or set-off, or for subscription to be possible with other conditions.

 

Punkt 12 – Särskilt bemyndigande för styrelsen / Item 12 – Particular authorisation for the board of directors

 

Bolagsstämman föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

 

It is proposed that the board of directors, or the person appointed by the board of directors, is authorized to make any minor amendments of the resolutions required to register the resolutions with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket).

 

Upplysningar / Information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

The board of directors and the managing director shall, if any shareholder so requests and the board of directors considers that it can be made without material harm for the Company, provide information on circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda.

 

För kallelsen i PDF-format vänligen klicka HÄR

 

For the notice in PDF format please see HERE

 

 

För fullmaktsformulär se HÄR

 

For Power of attorney template see HERE

 

 

Stockholm i maj 2023 / Stockholm in May 2023

 

Petbuddy Group AB (publ)

 

Styrelsen / the board of directors